MODELI PODSTICANJA USVAJANJA STRANOG JEZIKA KOD PREDŠKOLSKE DECE

Autori

  • Jelena Jeremić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v9i1.4

Ključne reči:

usvajanje stranog jezika, komunikativno-iskustveni pristup, komunikativno podučavanje jezika, The Total Physical Response (TPR)

Apstrakt

Polazeći od toga da je danas sve popularnije i korisnije da deca od što
mlađeg uzrasta počnu da savlađuju neki strani jezik, ovaj rad je posvećen modelima
koji su se ili ranije koristili ili se i dalje koriste u praksi i radu s decom predškolskog
uzrasta. U ovom radu mogu se naći objašnjenja, procena i poređenje
tri modela usvajanja stranog jezika: komunikativno-iskustveni pristup Melanije
Mikeš, komunikativno podučavanje jezika (eng. The Communicative Language
Teaching) i totalni fizički odgovor (eng. Total Physical Response ili TPR). Cilj ovog
rada jeste prikazati na pojednostavljen način kako ovi modeli mogu da se primenjuju,
koja su njihova pravila po kojima se ističu u odnosu na ostale modele, kao i
koje su mane i prednosti korišćenja ovih modela u procesu podsticanja usvajanja
stranog jezika kod dece predškolskog uzrasta

Downloads

Objavljeno

2021-07-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci