DECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA: PROCENA KROZ POKRET, RITAM I DALKROZ METODU

Autori

  • Milica Pudja Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
  • Svetlana Lazić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v11i1.61

Ključne reči:

celoviti razvoj, dete predškolskog uzrasta, kretne aktivnosti, Dalkroz metoda, ritam

Apstrakt

Kako se mozak deteta postepeno razvija, tako se stiču neke nove sposobnosti koje implicite utiču na razvoj motorike, govora, socio-emocionalni i kognitivni razvoj. Za svaki razvojni period postoje pokazatelјi koji okvirno pokazuju šta bi dete trebalo da ume u određenom uzrasnom periodu. Neizostavno je i delovanje iz okruženja, koje se realizuje radi unapređivanja razvoja deteta i dosezanja dobrobiti. Cilj rada jeste procena razvoja dece u odnosu na teoriju kognitivnog razvoja, kretnih sposobnosti i povezivanja pokreta sa muzikom. Na nivou različitih uzrasta dece iz uzorka istraživanja, prikazane su različite faze razvoja, kao i umeća i sposobnosti dece. Razvoj dece iz uzorka potvrđuje postulate teorije kognitivnog razvoja, što važi i za kretne aktivnosti dece, posebno u domenu krupne i fine motorike. Na pomenuto se nadovezuje uvođenje muzike kao stimulusa za pokret u skladu sa Dalkroz metodom. Deca su slušala muzičke interpretacije raznih muzičkih žanrova. Svako dete na uzrastu do 3 godine je na sebi svojstven način iskazivalo emociju koju je osećalo u datom trenutku tokom slušanja muzike, dok su starija deca pratila ritam uz jedinstvene pokrete.

Downloads

Objavljeno

2023-10-22

Broj časopisa

Sekcija

Članci