LIČNA PROFESIONALNA PARADIGMA I SLIKA O DECI IZ OSETLJIVIH GRUPA

Autori

  • Otilia Velišek-Braško Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
  • Ljiljana Simić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v11i1.65

Ključne reči:

svako dete, inkluzivno obrazovanje, lična paradigma, uverenja, kompetencije

Apstrakt

Rad se bavi inkluzivnim vaspitanjem i obrazovanjem koje podrazumeva kvalitetno obrazovanje za sve decu, uključujući decu iz osetljivih grupa. Deca iz osetljivih grupa su ona deca kojoj je potrebna dodatna podrška u vaspitanju i obrazovanju;  deca koja imaju različite oblike invaliditeta, teškoće u učenju, govorne, emocionalne i senzorne smetnje,  i deca iz socijalno nestimulativne sredine. Inkluzija je proces koji omogućava jednak pristup resursima, razvoju potencijala i učešću u društvu svakom pojedincu. Ovim radom ukazuje se na važnost razumevanja inkluzivnog obrazovanja, ne samo za decu sa smetnjama u razvoju već i za decu iz drugih osetljivih grupa, kako bi se prevazišle prepreke i razvila tolerantna sredina. U tekstu se analizira promena obrazovne paradigme usled inkluzivnog obrazovanja, naglašavajući značaj personalne profesionalne paradigme vaspitača. Paradigme obuhvataju uverenja, identitet, kompetencije i ponašanje vaspitača. Kompetencije vaspitača za inkluzivno obrazovanje uključuju razumevanje, saradnju, prilagođavanje i razvoj specifičnih veština. Ističe se da personalna paradigma i kompetencije vaspitača treba da podržavaju inkluzivni pristup, uz verovanje da svako dete može da uči i razvija se. U okviru ovog rada sprovedeno je istraživanje među budućim vaspitačima, kako bi se analizirala njihova uverenja o deci iz osetljivih grupa. Rezultati istraživanja pokazuju različite aspekte uverenja o deci sa oštećenjima vida i sluha, poremećajima govora i upotrebe jezika, intelekrualnim teškoćama, fizičkim invaliditetom, poremećajima ponašanja i ADHD-om. Odgovori ukazuju na postojanje različitih asocijacija, kao i razumevanja i strategija za rad sa ovom decom. U zaključku se naglašava značaj promene paradigme, kompetencija vaspitača i njihovih uverenja kako bi se postigao inkluzivan pristup vaspitanju i obrazovanju.

Downloads

Objavljeno

2023-10-22

Broj časopisa

Sekcija

Članci