PRIMER PRIMENE JEZIKA SIMBOLA U RAZVOJU KREATIVNOSTI, MAŠTE I SREĆE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Autori

  • Dunja Cigić Gavrilović Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
  • Nataša Končarević PU „Duga”, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v12i1.80

Ključne reči:

simboli, sreća, kreativnost, mašta, mentalno zdravlje

Apstrakt

Primena jezika simbola ima mnogostruke potencijale kad je u pitanju edukacija i razvoj. Cilj rada jeste da se prikaže kako simboli mogu doprienti razvoju kreativnosti, mašte i sreće kod dece. Nakon teorijskog osvrta na konstrukt blagostanja i sreće s akcentom na eudajmonističku teoriju, u radu su definisani pojmovi mašte i kreativnosti. Razmotren je značaj jezika simbola za dečji svet, s naglaskom na praktičnu primenu u aktivnostima i radionicama koje su detaljno prikazane, a mogu da pomognu u ostvarivanju osnovnih ciljeva mentalnog zdravlja – unapređenju sreće i ostvarivanju detetovih individualnih potencijala.

Downloads

Objavljeno

2024-06-24

Broj časopisa

Sekcija

Članci