ZAŠTITA DECE OD PORODIČNOG NASILJA: ZNANJA I STAVOVI VASPITAČA PREDŠKOLSKE USTANOVE

Autori

  • Aleksandra Spasojević Centar za socijalni rad Šabac
  • Marija Zotović - Kostić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v11i2.70

Ključne reči:

porodično nasilje nad decom, stavovi, vaspitači, predškolska ustanova

Apstrakt

U radu je predstavljeno istraživanje stavova vaspitača predškolske ustanove o pojedinim aspektima postupanja i zaštite dece od porodičnog nasilja na uzrastu od tri do sedam godina. Uzorak je činilo sto vaspitačica Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu. Iskustvo u radu sa decom koja su doživela nasilje u porodici imalo je 40% ispitanica, a skoro polovina ispitanica (46%) nije imala nijednu akreditovanu edukaciju u periodu od 2010. godine. Ipak, četrnaest vaspitačica iz te kategorije smatralo je da poseduje dovoljno znanja u vezi sa primenom nacionalnih protokola u zaštiti dece od nasilja. Primenom CatReg analize pokazalo se da profesionalno iskustvo i broj edukacija značajno objašnjavaju kriterijumsku varijablu samoprocena poznavanja postupanja po nacionalnim protokolima (F = 6.249, p = 0.001), iako su ovi prediktori objasnili samo 13% varijanse kriterijuma. Pri izboru zakonski propisane procedure vaspitača u slučaju sumnje na fizičko nasilje nad detetom izvan ustanove, tačan odgovor je dalo 63% ispitanica, a kao najčešći razlog za neispunjavanje profesionalnih i zakonskih obaveza u pogledu reagovanja i prijavljivanja nasilja izabrana je nedovoljna upućenost u procedure postupanja. Kao značajan rezultat ističe se i to što je međusektorska saradnja ocenjena kao neophodna, ali po mišljenju polovine ispitanica nije dobro organizovana i ne funkcioniše adekvatno na lokalnom/gradskom području. Odgovori ispitanica ukazali su na postojanje sistemskih problema, kao što su nedovoljna međusektorska saradnja i nedovoljna edukovanost stručnog kadra, koju prati njihova procena da im je edukacija potrebna.

Downloads

Objavljeno

2024-03-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci